آرشیو موضوعات

کارگروه کارشناسی

هر درخواستی از هر متقاضی چه از نوع همکاری ، خوانندگی ، عضویت ، ترانه سرایی و ارتباط با خوانندگان باید به تایید کارگروه کارشناسی موزیک ایران برسد تا کارشناسان این رسانه نظارت دقیق تر و در نتیجه کیفیت کار بهتر را ارائه کنند.

جناب آقای امیرمحمد صیادی، رئیس کارگروه کارشناسی رسانه موزیک ایران می باشد