آرشیو موضوعات

مرکز ترانه سرایان

مرکز ترانه سرایان موزیک ایران شعرهای شما ترانه سرایان محترم را دریافت میکند و در صورت نیاز با خوانندگان و یا موسسات مجاز فرهنگی ، هنری  به اشتراک قرار می دهد.

کلیه شعرها و ترانه ها سازماندهی شده و از نظر کلمات ، محتوا و غیر سیاسی به تایید کارگروه کارشناسی موزیک ایران رسیده است.

کلیه شعرها از لحاظ محتوای معنایی بسیار بالا بوده و از شعرهایی استفاده شده که شاعران آن از لحاظ علمی ثابت شده و عضو مرکز ترانه سرایان موزیک ایران می باشند.

همچنین شاعران این مرکز توانایی سرودن شعر و ترانه خاص متناسب با ملودی و ترانه درخواستی شما از نظر محتوایی را دارند.

مدیر مرکز:جناب آقای آرمان کسایی، عضو انجمن شعر ایران می باشد